Tên đăng nhập

mytam1705

Họ và tên

Trần Mỹ Tâm_11A4

Email

tranmytam1705@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:01:56

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500