Tên đăng nhập

tqchung1006

Họ và tên

Tạ Quang Chung -11A4

Email

taquangchung2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:06:28

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500