Tên đăng nhập

hung2501

Họ và tên

Dương Kim Kiều Hưng

Email

duongkimhoc30061978@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 9:05:07

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500