Tên đăng nhập

Trankien4905

Họ và tên

Trần Văn Kiên lớp 11A7

Email

kientran7605@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 9:07:43

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500