Tên đăng nhập

vinh574

Họ và tên

Nguyễn Văn Vĩnh-11A7

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 9:09:45

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500