Tên đăng nhập

Dbtanh2905

Họ và tên

Đặng Bá Tuấn Anh

Email

teoga2905@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 11:09:52

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500