Tên đăng nhập

hoccpp

Họ và tên

Lê Minh Quân

Email

stkirito74@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-24 8:01:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500