Tên đăng nhập

flix0902

Họ và tên

flix

Email

bcxyz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-03-10 13:01:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500