Tên đăng nhập

chinguyen

Họ và tên

Nguyen Linh Chi

Email

nguyenlinhchi160106@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-24 8:33:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500