Tên đăng nhập

johnssk

Họ và tên

Nguyen Nguyen

Email

huunguyen.bill@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-04 8:07:30

Bài tập đã đạt

182

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500