Tên đăng nhập

ldss

Họ và tên

lds

Email

datgaming123vn1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-18 13:53:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500