Tên đăng nhập

mikuvnpsc

Họ và tên

Lê Việt

Email

leviettt.tnh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-05-08 0:50:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500