Tên đăng nhập

djack1e_2401

Họ và tên

Jack1eEno

Email

djack1e2401@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-05 15:37:26

Bài tập đã đạt

696

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500