Tên đăng nhập

taduykhanh2503

Họ và tên

Kuro

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-12 15:00:25

Bài tập đã đạt

256

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500