Tên đăng nhập

prochicken007

Họ và tên

Nguyễn Văn Phong

Email

loptruong1201@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-18 1:28:42

Bài tập đã đạt

182

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500