Tên đăng nhập

majormen

Họ và tên

majormen

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-08-25 13:07:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500