Tên đăng nhập

HuyAT

Họ và tên

Nguyen Minh Huy

Email

huy.20080119.606@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-24 1:23:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500