Tên đăng nhập

lexunducanh

Họ và tên

Lê Xuân Đức Anh

Email

lx.ducanh26@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-24 9:08:27

Bài tập đã đạt

707

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500