Tên đăng nhập

dangthevu056

Họ và tên

CapproC

Email

dangthevu056@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-08 10:47:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500