Tên đăng nhập

Lyde

Họ và tên

Kanna Elix

Đăng ký lúc

2022-08-05 1:43:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500