Tên đăng nhập

truongvannguyen2005

Họ và tên

Trương Văn Nguyên

Email

trancamlyuahn9212@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-05 7:14:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500