#1222. SUBREP - Xâu lặp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 2

Cho 𝑆 là một xâu ký tự, ta gọi xâu lặp bậc 𝑘 của 𝑆 , ký hiệu 𝑆^𝑘 là xâu tạo thành bằng cách nối liên tiếp xâu 𝑆 đúng 𝑘 lần. Ví dụ “sossossos” là xâu lặp bậc 3 của xâu “sos”.

Định nghĩa xâu 𝐴 là xâu con của xâu 𝐵 nếu ta có thể xóa một vài ký tự của 𝐵 để được xâu 𝐴 . Ví dụ xâu “gotwin” là xâu con của xâu “gonewiththewind”.

Yêu cầu: Cho hai xâu 𝑆 𝑇 . Hãy tìm xâu lặp bậc lớn nhất của 𝑆 là xâu con của xâu 𝑇 , cho biết bậc đó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa xâu 𝑆 chỉ gồm các chữ cái thường độ dài không quá 10^6 ;
  • Dòng thứ hai chứa xâu 𝑇 chỉ gồm các chữ cái thường độ dài không quá 10^6 .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số 𝑘 lớn nhất mà 𝑆^𝑘 là xâu con của xâu 𝑇 .

Ví dụ

Dữ liệu vào:
pet
hopeforthebestbutpreparefortheworst
Dữ liệu ra:
2