Tên đăng nhập

luongthang0105

Họ và tên

Nguyễn Lương Thắng

Email

nguyenluongthang33@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-08 3:12:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500