Tên đăng nhập

hoab2203

Họ và tên

Bui Ng Thai Hoa

Email

buingthaihoaltv@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-08 9:28:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500