Tên đăng nhập

BaoTruong

Họ và tên

Truong Trung Bao

Email

trbao2108@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-11 7:57:06

Bài tập đã đạt

237

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500