Tên đăng nhập

Ndk2309_

Họ và tên

Nguyễn Đăng Khoa

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-14 15:53:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500