Tên đăng nhập

123123

Họ và tên

0000001

Email

cocoasd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 8:02:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500