Tên đăng nhập

nartvn

Họ và tên

Hà Bìu Trọng Nghãi

Email

vesoseller@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-07 8:39:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500