Tên đăng nhập

NVTDNVTD17092709

Họ và tên

Nguyễn Võ Tấn Duy

Email

nguyenduy.17.09.06@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-15 8:38:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500