Tên đăng nhập

lamphong2004

Họ và tên

Nguyen Lam Phong

Email

konchonhaem@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-28 17:55:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500