Tên đăng nhập

ITK10_AiTram

Họ và tên

Nguyễn Thị Ái Trâm

Email

nguyenthiaitram20032006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-19 1:31:54

Bài tập đã đạt

443

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500