Tên đăng nhập

cbl_hoang

Họ và tên

Diep Khai Hoang

Email

wansee.31@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-26 14:44:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500