Tên đăng nhập

0703501063

Họ và tên

nguyễn lê việt quang

Email

nguyenlevietquang150206@gmai.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-27 15:52:47

Bài tập đã đạt

844

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500