Tên đăng nhập

hlk28khuong

Họ và tên

Dương Gia Khương

Email

giakhuong24112006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-04 14:36:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500