Tên đăng nhập

locmaster

Họ và tên

Lê Trần Tấn Lộc

Email

leliemvn16@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-08 8:11:34

Bài tập đã đạt

245

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500