Tên đăng nhập

HideInThePurple

Họ và tên

ImInPainBlueAndFragile

Email

nmtuonh2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 13:23:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500