Tên đăng nhập

chutam

Họ và tên

chu tâm

Email

nguyentranchutam@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-24 13:28:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500