Tên đăng nhập

dd_res

Họ và tên

DD_RES

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-03-05 17:58:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500