Tên đăng nhập

ntuson1082003

Họ và tên

Nguyễn Tư Sơn

Email

ntuson2003nts@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-19 2:29:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500