Tên đăng nhập

GEON

Họ và tên

Bách

Email

pox.geon@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-19 7:34:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500