Tên đăng nhập

HAIDUONG

Họ và tên

Nguyễn Phạm Hải Dương

Email

hungntnktp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-27 6:49:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500