Tên đăng nhập

concusieuto

Họ và tên

concutovc

Email

levietcong36@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-31 15:12:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500