Tên đăng nhập

sangpham2710

Họ và tên

Elliot Alderson

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-30 7:16:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500