Tên đăng nhập

Trongle05

Họ và tên

SettingNo01

Email

leminhtrong0901@gmail.com

Chữ ký cá nhân

hii

Đăng ký lúc

2024-02-24 17:26:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500