Tên đăng nhập

vietbachleonkroos2326

Họ và tên

Nguyễn Việt Bách

Email

vietbach08234@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-01 7:34:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500