Tên đăng nhập

NguyenDuy

Họ và tên

NguyenMaiDuy

Email

duyyyyyyy7@gmail.com

Chữ ký cá nhân

THPT CSP HN

Đăng ký lúc

2020-12-04 1:33:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500