Tên đăng nhập

Shinorin

Họ và tên

abc

Email

ntt

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-08 10:52:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500