Tên đăng nhập

nghia030306

Họ và tên

Nguyễn Trọng Nghĩa

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-07 9:39:45

Bài tập đã đạt

1 446

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500