Tên đăng nhập

B21DCCN319

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Hải

Email

haia5hamrong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-08 14:35:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500