Tên đăng nhập

hong

Họ và tên

Hong Nguyen

Email

hamihg2015@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-17 8:36:28

Bài tập đã đạt

607

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500